Сөзтаным

 Көпшілік қауымға қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамындағы сөздердің мағынасы, қолданысы мен шығу тегі жөнінде нақты әрі практикалық кеңес беру. Бағдарлама танымдық-тәжірибелік сипатта өтеді.
       Бағдарламаның әр шығарылымында белгілі бір этнографизмдер, топонимдер, терминдер, диалектизмдер, фразелогизмдер, этнонимдер, мақал-мәтелдер, синонимдер, архаизмдер, историзмдер, неологизмдер мен кірме сөздердің, калька атаулардың, варваризмдердің мағынасы, түп-төркіні, қолданысы туралы ғылыми-танымдық әрі тәжірибелік сипаттағы кеңес, қажетті ақпарат беріледі.
     Бағдарлама негізгі екі мәселеге бағытталады.
Біріншісі – тілдегі қате қолданыстар, тілдік норманың бұзылуы.
Екіншісі – танымдық бағыт. О бастағы мағынасы ұмытылған, мағынасы көмескі тартқан, ескірген, қазіргі көпшілік біле бермейтін сөздердің этнографизмдердің, тарихи сөздерің мән-мағынасын түсіндіру.